سایبان پنجره

شاتر پنجره

شاتر پنجره
همراه با ساخت اولین منازل مسکونی و پناهگاه‌ها، احساس نیاز به استفاده از نور طبیعی، تهویه و ورود و خروج هوا احساس شده است. به همین خاطر خانه‌های ابتدایی بشر نیز از محفظه کوچکی برای عبور نور و تهویه هوا استفاده می‌کردند که به آن پنجره می‌گوییم. با روی کار